Política de privacitat

1. Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS, comunica als usuaris d'aquest Lloc web, que les dades facilitades mitjançant els corresponents formularis i els correus electrònics rebuts i que tenen la consideració de dades de caràcter personal, seran incorporats a fitxers, degudament inscrits en l'AEPD, la responsabilitat de la qual correspon a FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS, amb la finalitat de poder gestionar el servei sol·licitat, contestar a la seva sol·licitud i/o tramitar la seva petició.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, pertinència i de les dades personals proporcionades.

2. Dades facilitades per tercers

En cas que en la sol·licitud s'incloguessin dades de caràcter personal, per persones no titulars d'aquests, l'usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

3. Dades de menors 

No està autoritzat a facilitar dades de persones menors de catorze anys a través d'aquest Lloc web. FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

4. Comunicacions comercials per mitjans electrònics

Les comunicacions que es realitzin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic, seran les necessàries per gestionar la seva sol·licitud.

No obstant això, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, exceptuant el que està disposat per l'article 21.2 d'aquesta mateixa Llei, en la redacció donada per la Disposició Final Primera de la nova Llei General de Telecomunicacions.

5. Mesures de seguretat

El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

6. Deure de secret

L'usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret dels empleats de FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS i de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte del mateix. Sense perjudici de l'anterior, l'usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable.

7. Drets dels afectats

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals segons el que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O. 15/1999) i el RD. 1720/2007, dirigint un escrit, adjuntant còpia del seu DNI o Passaport, a la següent adreça postal o electrònica:

FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

Ctra. De Valldemossa km 7,5

07122, Palma de Mallorca, Illes Balears

e-mail: informatica@fueib.org

8. Responsabilitat 

FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS no serà responsable de les conseqüències derivades del mal ús dels continguts de la pàgina web dut a terme pels usuaris, inclosos els enllaços a Facebook o altres xarxes socials.